a) členský príspevok na rok 10 € / člena
    členský príspevok na rok pre členov nad 70 rokov 0 € / člena
    členský príspevok na rok pre deti od 6 – 18 rokov 0 € / člena
b) dvojmesačník CAMPING@CARAVANS 0 € / člena
c) karnet karta CCI na rok 6 €
Č.ú. 50192143/0900
IBAN SK9309000000000050192143
BIC GIBASKBX

Ing. Miroslav Slaný
prezident klubu CCC BB