P O Z V Á N K A

na výročnú členskú schôdzu CCC BB
dňa 13.2. 2020 (štvrtok) o 17,30 hod.
Miesto : Reštaurácia VUB, Námestie Slobody 1, Banská Bystrica

(stiahnuť pozvánku ako PDF dokument)

                     P R O G R A M:  

  1. Otvorenie členskej schôdze
  2. voľba komisie: návrhová a volebná, zapisovateľ, overovateľ
  3. správa prezidenta klubu o činnosti v roku 2019
  4. správa o hospodárení klubu v roku 2019
  5. správa revízora
  6. veľká diskusia o dôležitých bodoch činnosti klubu v roku 2020, z ktorých vyberám aspoň niektoré:
    1. – schválenie rozpočtu na rok 2020
    2. – schválenie organizovania podujatia EUROPA RALLY 2021 našim klubom
    3. – určenie termínu a miesta konania veľkonočnej a jesennej klubovej akcie
    4. – možnosť záväzného prihlásenia sa na tohtoročné výjazdy do zahraničia (Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Luxembursko)

   Na základe hlasovania o jednotlivých návrhoch budú tieto ihneď premietnuté do zápisnice z VČS

  7. voľba členov prezídia klubu na rok 2020 – predseda návrhovej a volebnej komisie
  8. u z n e s e n i e – predseda návrhovej komisie
  9. z á v e r – prezident klubu

Všetci ste srdečne vítaní a môžem vás uistiť, že formálnym, hoci podľa stanov nutným bodom programu, bude venovaný len nutný čas, aby zostal dostatok času na riešenie viacerých kľúčových organizačných vecí a aktivít klubu.

Prosím o potvrdenie Vašej účasti na VČS a o oznámenie počtu členov Vašej posádky
e-mailom na miroslav.slany@setro.sk  a to do 31.1.2020.

Vaša skorá reakcia veľmi pomôže pri objednávke občerstvenia. Myslím, že sú pripravené zaujímavé body programu na to, aby ste sa VČS zúčastnili a aby sme medzi sebou v dobrej nálade prediskutovali dôležité body činnosti klubu v roku 2020.

Ing. Miroslav Slaný

prezident klubu CCC BB